Lean

Chia đông từ “lean” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lean. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lean

Quá khứ đơn
  • leant; leaned

Quá khứ phân từ
  • leant; leaned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lean

you
lean

he/she/it
leans

we
lean

you
lean

they
lean

Thì hiện tại continuous

I
am leaning

you
are leaning

he/she/it
is leaning

we
are leaning

you
are leaning

they
are leaning

Quá khứ đơn

I
leant; leaned

you
leant; leaned

he/she/it
leant; leaned

we
leant; leaned

you
leant; leaned

they
leant; leaned

Quá khứ tiếp diễn

I
was leaning

you
were leaning

he/she/it
was leaning

we
were leaning

you
were leaning

they
were leaning

Hiện tại hoàn thành

I
have leant; leaned

you
have leant; leaned

he/she/it
has leant; leaned

we
have leant; leaned

you
have leant; leaned

they
have leant; leaned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been leaning

you
have been leaning

he/she/it
has been leaning

we
have been leaning

you
have been leaning

they
have been leaning

Quá khứ hoàn thành

I
had leant; leaned

you
had leant; leaned

he/she/it
had leant; leaned

we
had leant; leaned

you
had leant; leaned

they
had leant; leaned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been leaning

you
had been leaning

he/she/it
had been leaning

we
had been leaning

you
had been leaning

they
had been leaning

Tương lại đơn

I
will lean

you
will lean

he/she/it
will lean

we
will lean

you
will lean

they
will lean

Tương lại tiếp diễn

I
will be leaning

you
will be leaning

he/she/it
will be leaning

we
will be leaning

you
will be leaning

they
will be leaning

Tương lại hoàn thành

I
will have leant; leaned

you
will have leant; leaned

he/she/it
will have leant; leaned

we
will have leant; leaned

you
will have leant; leaned

they
will have leant; leaned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been leaning

you
will have been leaning

he/she/it
will have been leaning

we
will have been leaning

you
will have been leaning

they
will have been leaning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.