Laugh

Chia đông từ “laugh” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ laugh. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to laugh

Quá khứ đơn
  • laughed

Quá khứ phân từ
  • laughed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
laugh

you
laugh

he/she/it
laughs

we
laugh

you
laugh

they
laugh

Thì hiện tại continuous

I
am laughing

you
are laughing

he/she/it
is laughing

we
are laughing

you
are laughing

they
are laughing

Quá khứ đơn

I
laughed

you
laughed

he/she/it
laughed

we
laughed

you
laughed

they
laughed

Quá khứ tiếp diễn

I
was laughing

you
were laughing

he/she/it
was laughing

we
were laughing

you
were laughing

they
were laughing

Hiện tại hoàn thành

I
have laughed

you
have laughed

he/she/it
has laughed

we
have laughed

you
have laughed

they
have laughed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been laughing

you
have been laughing

he/she/it
has been laughing

we
have been laughing

you
have been laughing

they
have been laughing

Quá khứ hoàn thành

I
had laughed

you
had laughed

he/she/it
had laughed

we
had laughed

you
had laughed

they
had laughed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been laughing

you
had been laughing

he/she/it
had been laughing

we
had been laughing

you
had been laughing

they
had been laughing

Tương lại đơn

I
will laugh

you
will laugh

he/she/it
will laugh

we
will laugh

you
will laugh

they
will laugh

Tương lại tiếp diễn

I
will be laughing

you
will be laughing

he/she/it
will be laughing

we
will be laughing

you
will be laughing

they
will be laughing

Tương lại hoàn thành

I
will have laughed

you
will have laughed

he/she/it
will have laughed

we
will have laughed

you
will have laughed

they
will have laughed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been laughing

you
will have been laughing

he/she/it
will have been laughing

we
will have been laughing

you
will have been laughing

they
will have been laughing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.