Laminate

Chia đông từ “laminate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ laminate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to laminate

Quá khứ đơn
  • laminated

Quá khứ phân từ
  • laminated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
laminate

you
laminate

he/she/it
laminates

we
laminate

you
laminate

they
laminate

Thì hiện tại continuous

I
am laminating

you
are laminating

he/she/it
is laminating

we
are laminating

you
are laminating

they
are laminating

Quá khứ đơn

I
laminated

you
laminated

he/she/it
laminated

we
laminated

you
laminated

they
laminated

Quá khứ tiếp diễn

I
was laminating

you
were laminating

he/she/it
was laminating

we
were laminating

you
were laminating

they
were laminating

Hiện tại hoàn thành

I
have laminated

you
have laminated

he/she/it
has laminated

we
have laminated

you
have laminated

they
have laminated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been laminating

you
have been laminating

he/she/it
has been laminating

we
have been laminating

you
have been laminating

they
have been laminating

Quá khứ hoàn thành

I
had laminated

you
had laminated

he/she/it
had laminated

we
had laminated

you
had laminated

they
had laminated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been laminating

you
had been laminating

he/she/it
had been laminating

we
had been laminating

you
had been laminating

they
had been laminating

Tương lại đơn

I
will laminate

you
will laminate

he/she/it
will laminate

we
will laminate

you
will laminate

they
will laminate

Tương lại tiếp diễn

I
will be laminating

you
will be laminating

he/she/it
will be laminating

we
will be laminating

you
will be laminating

they
will be laminating

Tương lại hoàn thành

I
will have laminated

you
will have laminated

he/she/it
will have laminated

we
will have laminated

you
will have laminated

they
will have laminated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been laminating

you
will have been laminating

he/she/it
will have been laminating

we
will have been laminating

you
will have been laminating

they
will have been laminating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.