Lament

Chia đông từ “lament” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lament. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lament

Quá khứ đơn
  • lamented

Quá khứ phân từ
  • lamented

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lament

you
lament

he/she/it
laments

we
lament

you
lament

they
lament

Thì hiện tại continuous

I
am lamenting

you
are lamenting

he/she/it
is lamenting

we
are lamenting

you
are lamenting

they
are lamenting

Quá khứ đơn

I
lamented

you
lamented

he/she/it
lamented

we
lamented

you
lamented

they
lamented

Quá khứ tiếp diễn

I
was lamenting

you
were lamenting

he/she/it
was lamenting

we
were lamenting

you
were lamenting

they
were lamenting

Hiện tại hoàn thành

I
have lamented

you
have lamented

he/she/it
has lamented

we
have lamented

you
have lamented

they
have lamented

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lamenting

you
have been lamenting

he/she/it
has been lamenting

we
have been lamenting

you
have been lamenting

they
have been lamenting

Quá khứ hoàn thành

I
had lamented

you
had lamented

he/she/it
had lamented

we
had lamented

you
had lamented

they
had lamented

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lamenting

you
had been lamenting

he/she/it
had been lamenting

we
had been lamenting

you
had been lamenting

they
had been lamenting

Tương lại đơn

I
will lament

you
will lament

he/she/it
will lament

we
will lament

you
will lament

they
will lament

Tương lại tiếp diễn

I
will be lamenting

you
will be lamenting

he/she/it
will be lamenting

we
will be lamenting

you
will be lamenting

they
will be lamenting

Tương lại hoàn thành

I
will have lamented

you
will have lamented

he/she/it
will have lamented

we
will have lamented

you
will have lamented

they
will have lamented

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lamenting

you
will have been lamenting

he/she/it
will have been lamenting

we
will have been lamenting

you
will have been lamenting

they
will have been lamenting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.