Kneel

Chia đông từ “kneel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ kneel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to kneel

Quá khứ đơn
  • knelt; kneeled

Quá khứ phân từ
  • knelt; kneeled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
kneel

you
kneel

he/she/it
kneels

we
kneel

you
kneel

they
kneel

Thì hiện tại continuous

I
am kneeling

you
are kneeling

he/she/it
is kneeling

we
are kneeling

you
are kneeling

they
are kneeling

Quá khứ đơn

I
knelt; kneeled

you
knelt; kneeled

he/she/it
knelt; kneeled

we
knelt; kneeled

you
knelt; kneeled

they
knelt; kneeled

Quá khứ tiếp diễn

I
was kneeling

you
were kneeling

he/she/it
was kneeling

we
were kneeling

you
were kneeling

they
were kneeling

Hiện tại hoàn thành

I
have knelt; kneeled

you
have knelt; kneeled

he/she/it
has knelt; kneeled

we
have knelt; kneeled

you
have knelt; kneeled

they
have knelt; kneeled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been kneeling

you
have been kneeling

he/she/it
has been kneeling

we
have been kneeling

you
have been kneeling

they
have been kneeling

Quá khứ hoàn thành

I
had knelt; kneeled

you
had knelt; kneeled

he/she/it
had knelt; kneeled

we
had knelt; kneeled

you
had knelt; kneeled

they
had knelt; kneeled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been kneeling

you
had been kneeling

he/she/it
had been kneeling

we
had been kneeling

you
had been kneeling

they
had been kneeling

Tương lại đơn

I
will kneel

you
will kneel

he/she/it
will kneel

we
will kneel

you
will kneel

they
will kneel

Tương lại tiếp diễn

I
will be kneeling

you
will be kneeling

he/she/it
will be kneeling

we
will be kneeling

you
will be kneeling

they
will be kneeling

Tương lại hoàn thành

I
will have knelt; kneeled

you
will have knelt; kneeled

he/she/it
will have knelt; kneeled

we
will have knelt; kneeled

you
will have knelt; kneeled

they
will have knelt; kneeled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been kneeling

you
will have been kneeling

he/she/it
will have been kneeling

we
will have been kneeling

you
will have been kneeling

they
will have been kneeling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.