Kiss

Chia đông từ “kiss” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ kiss. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to kiss

Quá khứ đơn
  • kissed

Quá khứ phân từ
  • kissed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
kiss

you
kiss

he/she/it
kisses

we
kiss

you
kiss

they
kiss

Thì hiện tại continuous

I
am kissing

you
are kissing

he/she/it
is kissing

we
are kissing

you
are kissing

they
are kissing

Quá khứ đơn

I
kissed

you
kissed

he/she/it
kissed

we
kissed

you
kissed

they
kissed

Quá khứ tiếp diễn

I
was kissing

you
were kissing

he/she/it
was kissing

we
were kissing

you
were kissing

they
were kissing

Hiện tại hoàn thành

I
have kissed

you
have kissed

he/she/it
has kissed

we
have kissed

you
have kissed

they
have kissed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been kissing

you
have been kissing

he/she/it
has been kissing

we
have been kissing

you
have been kissing

they
have been kissing

Quá khứ hoàn thành

I
had kissed

you
had kissed

he/she/it
had kissed

we
had kissed

you
had kissed

they
had kissed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been kissing

you
had been kissing

he/she/it
had been kissing

we
had been kissing

you
had been kissing

they
had been kissing

Tương lại đơn

I
will kiss

you
will kiss

he/she/it
will kiss

we
will kiss

you
will kiss

they
will kiss

Tương lại tiếp diễn

I
will be kissing

you
will be kissing

he/she/it
will be kissing

we
will be kissing

you
will be kissing

they
will be kissing

Tương lại hoàn thành

I
will have kissed

you
will have kissed

he/she/it
will have kissed

we
will have kissed

you
will have kissed

they
will have kissed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been kissing

you
will have been kissing

he/she/it
will have been kissing

we
will have been kissing

you
will have been kissing

they
will have been kissing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.