Kid

Chia đông từ “kid” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ kid. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to kid

Quá khứ đơn
  • kidded

Quá khứ phân từ
  • kidded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
kid

you
kid

he/she/it
kids

we
kid

you
kid

they
kid

Thì hiện tại continuous

I
am kidding

you
are kidding

he/she/it
is kidding

we
are kidding

you
are kidding

they
are kidding

Quá khứ đơn

I
kidded

you
kidded

he/she/it
kidded

we
kidded

you
kidded

they
kidded

Quá khứ tiếp diễn

I
was kidding

you
were kidding

he/she/it
was kidding

we
were kidding

you
were kidding

they
were kidding

Hiện tại hoàn thành

I
have kidded

you
have kidded

he/she/it
has kidded

we
have kidded

you
have kidded

they
have kidded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been kidding

you
have been kidding

he/she/it
has been kidding

we
have been kidding

you
have been kidding

they
have been kidding

Quá khứ hoàn thành

I
had kidded

you
had kidded

he/she/it
had kidded

we
had kidded

you
had kidded

they
had kidded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been kidding

you
had been kidding

he/she/it
had been kidding

we
had been kidding

you
had been kidding

they
had been kidding

Tương lại đơn

I
will kid

you
will kid

he/she/it
will kid

we
will kid

you
will kid

they
will kid

Tương lại tiếp diễn

I
will be kidding

you
will be kidding

he/she/it
will be kidding

we
will be kidding

you
will be kidding

they
will be kidding

Tương lại hoàn thành

I
will have kidded

you
will have kidded

he/she/it
will have kidded

we
will have kidded

you
will have kidded

they
will have kidded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been kidding

you
will have been kidding

he/she/it
will have been kidding

we
will have been kidding

you
will have been kidding

they
will have been kidding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.