Jumble

Chia đông từ “jumble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ jumble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to jumble

Quá khứ đơn
  • jumbled

Quá khứ phân từ
  • jumbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
jumble

you
jumble

he/she/it
jumbles

we
jumble

you
jumble

they
jumble

Thì hiện tại continuous

I
am jumbling

you
are jumbling

he/she/it
is jumbling

we
are jumbling

you
are jumbling

they
are jumbling

Quá khứ đơn

I
jumbled

you
jumbled

he/she/it
jumbled

we
jumbled

you
jumbled

they
jumbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was jumbling

you
were jumbling

he/she/it
was jumbling

we
were jumbling

you
were jumbling

they
were jumbling

Hiện tại hoàn thành

I
have jumbled

you
have jumbled

he/she/it
has jumbled

we
have jumbled

you
have jumbled

they
have jumbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been jumbling

you
have been jumbling

he/she/it
has been jumbling

we
have been jumbling

you
have been jumbling

they
have been jumbling

Quá khứ hoàn thành

I
had jumbled

you
had jumbled

he/she/it
had jumbled

we
had jumbled

you
had jumbled

they
had jumbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been jumbling

you
had been jumbling

he/she/it
had been jumbling

we
had been jumbling

you
had been jumbling

they
had been jumbling

Tương lại đơn

I
will jumble

you
will jumble

he/she/it
will jumble

we
will jumble

you
will jumble

they
will jumble

Tương lại tiếp diễn

I
will be jumbling

you
will be jumbling

he/she/it
will be jumbling

we
will be jumbling

you
will be jumbling

they
will be jumbling

Tương lại hoàn thành

I
will have jumbled

you
will have jumbled

he/she/it
will have jumbled

we
will have jumbled

you
will have jumbled

they
will have jumbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been jumbling

you
will have been jumbling

he/she/it
will have been jumbling

we
will have been jumbling

you
will have been jumbling

they
will have been jumbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.