Judge

Chia đông từ “judge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ judge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to judge

Quá khứ đơn
  • judged

Quá khứ phân từ
  • judged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
judge

you
judge

he/she/it
judges

we
judge

you
judge

they
judge

Thì hiện tại continuous

I
am judging

you
are judging

he/she/it
is judging

we
are judging

you
are judging

they
are judging

Quá khứ đơn

I
judged

you
judged

he/she/it
judged

we
judged

you
judged

they
judged

Quá khứ tiếp diễn

I
was judging

you
were judging

he/she/it
was judging

we
were judging

you
were judging

they
were judging

Hiện tại hoàn thành

I
have judged

you
have judged

he/she/it
has judged

we
have judged

you
have judged

they
have judged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been judging

you
have been judging

he/she/it
has been judging

we
have been judging

you
have been judging

they
have been judging

Quá khứ hoàn thành

I
had judged

you
had judged

he/she/it
had judged

we
had judged

you
had judged

they
had judged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been judging

you
had been judging

he/she/it
had been judging

we
had been judging

you
had been judging

they
had been judging

Tương lại đơn

I
will judge

you
will judge

he/she/it
will judge

we
will judge

you
will judge

they
will judge

Tương lại tiếp diễn

I
will be judging

you
will be judging

he/she/it
will be judging

we
will be judging

you
will be judging

they
will be judging

Tương lại hoàn thành

I
will have judged

you
will have judged

he/she/it
will have judged

we
will have judged

you
will have judged

they
will have judged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been judging

you
will have been judging

he/she/it
will have been judging

we
will have been judging

you
will have been judging

they
will have been judging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.