Journey

Chia đông từ “journey” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ journey. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to journey

Quá khứ đơn
  • journeyed

Quá khứ phân từ
  • journeyed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
journey

you
journey

he/she/it
journeys

we
journey

you
journey

they
journey

Thì hiện tại continuous

I
am journeying

you
are journeying

he/she/it
is journeying

we
are journeying

you
are journeying

they
are journeying

Quá khứ đơn

I
journeyed

you
journeyed

he/she/it
journeyed

we
journeyed

you
journeyed

they
journeyed

Quá khứ tiếp diễn

I
was journeying

you
were journeying

he/she/it
was journeying

we
were journeying

you
were journeying

they
were journeying

Hiện tại hoàn thành

I
have journeyed

you
have journeyed

he/she/it
has journeyed

we
have journeyed

you
have journeyed

they
have journeyed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been journeying

you
have been journeying

he/she/it
has been journeying

we
have been journeying

you
have been journeying

they
have been journeying

Quá khứ hoàn thành

I
had journeyed

you
had journeyed

he/she/it
had journeyed

we
had journeyed

you
had journeyed

they
had journeyed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been journeying

you
had been journeying

he/she/it
had been journeying

we
had been journeying

you
had been journeying

they
had been journeying

Tương lại đơn

I
will journey

you
will journey

he/she/it
will journey

we
will journey

you
will journey

they
will journey

Tương lại tiếp diễn

I
will be journeying

you
will be journeying

he/she/it
will be journeying

we
will be journeying

you
will be journeying

they
will be journeying

Tương lại hoàn thành

I
will have journeyed

you
will have journeyed

he/she/it
will have journeyed

we
will have journeyed

you
will have journeyed

they
will have journeyed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been journeying

you
will have been journeying

he/she/it
will have been journeying

we
will have been journeying

you
will have been journeying

they
will have been journeying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.