Joke

Chia đông từ “joke” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ joke. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to joke

Quá khứ đơn
  • joked

Quá khứ phân từ
  • joked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
joke

you
joke

he/she/it
jokes

we
joke

you
joke

they
joke

Thì hiện tại continuous

I
am joking

you
are joking

he/she/it
is joking

we
are joking

you
are joking

they
are joking

Quá khứ đơn

I
joked

you
joked

he/she/it
joked

we
joked

you
joked

they
joked

Quá khứ tiếp diễn

I
was joking

you
were joking

he/she/it
was joking

we
were joking

you
were joking

they
were joking

Hiện tại hoàn thành

I
have joked

you
have joked

he/she/it
has joked

we
have joked

you
have joked

they
have joked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been joking

you
have been joking

he/she/it
has been joking

we
have been joking

you
have been joking

they
have been joking

Quá khứ hoàn thành

I
had joked

you
had joked

he/she/it
had joked

we
had joked

you
had joked

they
had joked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been joking

you
had been joking

he/she/it
had been joking

we
had been joking

you
had been joking

they
had been joking

Tương lại đơn

I
will joke

you
will joke

he/she/it
will joke

we
will joke

you
will joke

they
will joke

Tương lại tiếp diễn

I
will be joking

you
will be joking

he/she/it
will be joking

we
will be joking

you
will be joking

they
will be joking

Tương lại hoàn thành

I
will have joked

you
will have joked

he/she/it
will have joked

we
will have joked

you
will have joked

they
will have joked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been joking

you
will have been joking

he/she/it
will have been joking

we
will have been joking

you
will have been joking

they
will have been joking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.