Jeopardize

Chia đông từ “jeopardize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ jeopardize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to jeopardize

Quá khứ đơn
  • jeopardized

Quá khứ phân từ
  • jeopardized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
jeopardize

you
jeopardize

he/she/it
jeopardizes

we
jeopardize

you
jeopardize

they
jeopardize

Thì hiện tại continuous

I
am jeopardizing

you
are jeopardizing

he/she/it
is jeopardizing

we
are jeopardizing

you
are jeopardizing

they
are jeopardizing

Quá khứ đơn

I
jeopardized

you
jeopardized

he/she/it
jeopardized

we
jeopardized

you
jeopardized

they
jeopardized

Quá khứ tiếp diễn

I
was jeopardizing

you
were jeopardizing

he/she/it
was jeopardizing

we
were jeopardizing

you
were jeopardizing

they
were jeopardizing

Hiện tại hoàn thành

I
have jeopardized

you
have jeopardized

he/she/it
has jeopardized

we
have jeopardized

you
have jeopardized

they
have jeopardized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been jeopardizing

you
have been jeopardizing

he/she/it
has been jeopardizing

we
have been jeopardizing

you
have been jeopardizing

they
have been jeopardizing

Quá khứ hoàn thành

I
had jeopardized

you
had jeopardized

he/she/it
had jeopardized

we
had jeopardized

you
had jeopardized

they
had jeopardized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been jeopardizing

you
had been jeopardizing

he/she/it
had been jeopardizing

we
had been jeopardizing

you
had been jeopardizing

they
had been jeopardizing

Tương lại đơn

I
will jeopardize

you
will jeopardize

he/she/it
will jeopardize

we
will jeopardize

you
will jeopardize

they
will jeopardize

Tương lại tiếp diễn

I
will be jeopardizing

you
will be jeopardizing

he/she/it
will be jeopardizing

we
will be jeopardizing

you
will be jeopardizing

they
will be jeopardizing

Tương lại hoàn thành

I
will have jeopardized

you
will have jeopardized

he/she/it
will have jeopardized

we
will have jeopardized

you
will have jeopardized

they
will have jeopardized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been jeopardizing

you
will have been jeopardizing

he/she/it
will have been jeopardizing

we
will have been jeopardizing

you
will have been jeopardizing

they
will have been jeopardizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.