Jar

Chia đông từ “jar” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ jar. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to jar

Quá khứ đơn
  • jarred

Quá khứ phân từ
  • jarred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
jar

you
jar

he/she/it
jars

we
jar

you
jar

they
jar

Thì hiện tại continuous

I
am jarring

you
are jarring

he/she/it
is jarring

we
are jarring

you
are jarring

they
are jarring

Quá khứ đơn

I
jarred

you
jarred

he/she/it
jarred

we
jarred

you
jarred

they
jarred

Quá khứ tiếp diễn

I
was jarring

you
were jarring

he/she/it
was jarring

we
were jarring

you
were jarring

they
were jarring

Hiện tại hoàn thành

I
have jarred

you
have jarred

he/she/it
has jarred

we
have jarred

you
have jarred

they
have jarred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been jarring

you
have been jarring

he/she/it
has been jarring

we
have been jarring

you
have been jarring

they
have been jarring

Quá khứ hoàn thành

I
had jarred

you
had jarred

he/she/it
had jarred

we
had jarred

you
had jarred

they
had jarred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been jarring

you
had been jarring

he/she/it
had been jarring

we
had been jarring

you
had been jarring

they
had been jarring

Tương lại đơn

I
will jar

you
will jar

he/she/it
will jar

we
will jar

you
will jar

they
will jar

Tương lại tiếp diễn

I
will be jarring

you
will be jarring

he/she/it
will be jarring

we
will be jarring

you
will be jarring

they
will be jarring

Tương lại hoàn thành

I
will have jarred

you
will have jarred

he/she/it
will have jarred

we
will have jarred

you
will have jarred

they
will have jarred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been jarring

you
will have been jarring

he/she/it
will have been jarring

we
will have been jarring

you
will have been jarring

they
will have been jarring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.