Jail

Chia đông từ “jail” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ jail. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to jail

Quá khứ đơn
  • jailed

Quá khứ phân từ
  • jailed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
jail

you
jail

he/she/it
jails

we
jail

you
jail

they
jail

Thì hiện tại continuous

I
am jailing

you
are jailing

he/she/it
is jailing

we
are jailing

you
are jailing

they
are jailing

Quá khứ đơn

I
jailed

you
jailed

he/she/it
jailed

we
jailed

you
jailed

they
jailed

Quá khứ tiếp diễn

I
was jailing

you
were jailing

he/she/it
was jailing

we
were jailing

you
were jailing

they
were jailing

Hiện tại hoàn thành

I
have jailed

you
have jailed

he/she/it
has jailed

we
have jailed

you
have jailed

they
have jailed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been jailing

you
have been jailing

he/she/it
has been jailing

we
have been jailing

you
have been jailing

they
have been jailing

Quá khứ hoàn thành

I
had jailed

you
had jailed

he/she/it
had jailed

we
had jailed

you
had jailed

they
had jailed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been jailing

you
had been jailing

he/she/it
had been jailing

we
had been jailing

you
had been jailing

they
had been jailing

Tương lại đơn

I
will jail

you
will jail

he/she/it
will jail

we
will jail

you
will jail

they
will jail

Tương lại tiếp diễn

I
will be jailing

you
will be jailing

he/she/it
will be jailing

we
will be jailing

you
will be jailing

they
will be jailing

Tương lại hoàn thành

I
will have jailed

you
will have jailed

he/she/it
will have jailed

we
will have jailed

you
will have jailed

they
will have jailed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been jailing

you
will have been jailing

he/she/it
will have been jailing

we
will have been jailing

you
will have been jailing

they
will have been jailing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.