Itemize

Chia đông từ “itemize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ itemize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to itemize

Quá khứ đơn
  • itemized

Quá khứ phân từ
  • itemized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
itemize

you
itemize

he/she/it
itemizes

we
itemize

you
itemize

they
itemize

Thì hiện tại continuous

I
am itemizing

you
are itemizing

he/she/it
is itemizing

we
are itemizing

you
are itemizing

they
are itemizing

Quá khứ đơn

I
itemized

you
itemized

he/she/it
itemized

we
itemized

you
itemized

they
itemized

Quá khứ tiếp diễn

I
was itemizing

you
were itemizing

he/she/it
was itemizing

we
were itemizing

you
were itemizing

they
were itemizing

Hiện tại hoàn thành

I
have itemized

you
have itemized

he/she/it
has itemized

we
have itemized

you
have itemized

they
have itemized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been itemizing

you
have been itemizing

he/she/it
has been itemizing

we
have been itemizing

you
have been itemizing

they
have been itemizing

Quá khứ hoàn thành

I
had itemized

you
had itemized

he/she/it
had itemized

we
had itemized

you
had itemized

they
had itemized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been itemizing

you
had been itemizing

he/she/it
had been itemizing

we
had been itemizing

you
had been itemizing

they
had been itemizing

Tương lại đơn

I
will itemize

you
will itemize

he/she/it
will itemize

we
will itemize

you
will itemize

they
will itemize

Tương lại tiếp diễn

I
will be itemizing

you
will be itemizing

he/she/it
will be itemizing

we
will be itemizing

you
will be itemizing

they
will be itemizing

Tương lại hoàn thành

I
will have itemized

you
will have itemized

he/she/it
will have itemized

we
will have itemized

you
will have itemized

they
will have itemized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been itemizing

you
will have been itemizing

he/she/it
will have been itemizing

we
will have been itemizing

you
will have been itemizing

they
will have been itemizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.