Itch

Chia đông từ “itch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ itch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to itch

Quá khứ đơn
  • itched

Quá khứ phân từ
  • itched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
itch

you
itch

he/she/it
itches

we
itch

you
itch

they
itch

Thì hiện tại continuous

I
am itching

you
are itching

he/she/it
is itching

we
are itching

you
are itching

they
are itching

Quá khứ đơn

I
itched

you
itched

he/she/it
itched

we
itched

you
itched

they
itched

Quá khứ tiếp diễn

I
was itching

you
were itching

he/she/it
was itching

we
were itching

you
were itching

they
were itching

Hiện tại hoàn thành

I
have itched

you
have itched

he/she/it
has itched

we
have itched

you
have itched

they
have itched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been itching

you
have been itching

he/she/it
has been itching

we
have been itching

you
have been itching

they
have been itching

Quá khứ hoàn thành

I
had itched

you
had itched

he/she/it
had itched

we
had itched

you
had itched

they
had itched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been itching

you
had been itching

he/she/it
had been itching

we
had been itching

you
had been itching

they
had been itching

Tương lại đơn

I
will itch

you
will itch

he/she/it
will itch

we
will itch

you
will itch

they
will itch

Tương lại tiếp diễn

I
will be itching

you
will be itching

he/she/it
will be itching

we
will be itching

you
will be itching

they
will be itching

Tương lại hoàn thành

I
will have itched

you
will have itched

he/she/it
will have itched

we
will have itched

you
will have itched

they
will have itched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been itching

you
will have been itching

he/she/it
will have been itching

we
will have been itching

you
will have been itching

they
will have been itching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.