Irritate

Chia đông từ “irritate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ irritate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to irritate

Quá khứ đơn
  • irritated

Quá khứ phân từ
  • irritated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
irritate

you
irritate

he/she/it
irritates

we
irritate

you
irritate

they
irritate

Thì hiện tại continuous

I
am irritating

you
are irritating

he/she/it
is irritating

we
are irritating

you
are irritating

they
are irritating

Quá khứ đơn

I
irritated

you
irritated

he/she/it
irritated

we
irritated

you
irritated

they
irritated

Quá khứ tiếp diễn

I
was irritating

you
were irritating

he/she/it
was irritating

we
were irritating

you
were irritating

they
were irritating

Hiện tại hoàn thành

I
have irritated

you
have irritated

he/she/it
has irritated

we
have irritated

you
have irritated

they
have irritated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been irritating

you
have been irritating

he/she/it
has been irritating

we
have been irritating

you
have been irritating

they
have been irritating

Quá khứ hoàn thành

I
had irritated

you
had irritated

he/she/it
had irritated

we
had irritated

you
had irritated

they
had irritated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been irritating

you
had been irritating

he/she/it
had been irritating

we
had been irritating

you
had been irritating

they
had been irritating

Tương lại đơn

I
will irritate

you
will irritate

he/she/it
will irritate

we
will irritate

you
will irritate

they
will irritate

Tương lại tiếp diễn

I
will be irritating

you
will be irritating

he/she/it
will be irritating

we
will be irritating

you
will be irritating

they
will be irritating

Tương lại hoàn thành

I
will have irritated

you
will have irritated

he/she/it
will have irritated

we
will have irritated

you
will have irritated

they
will have irritated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been irritating

you
will have been irritating

he/she/it
will have been irritating

we
will have been irritating

you
will have been irritating

they
will have been irritating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.