Irk

Chia đông từ “irk” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ irk. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to irk

Quá khứ đơn
  • irked

Quá khứ phân từ
  • irked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
irk

you
irk

he/she/it
irks

we
irk

you
irk

they
irk

Thì hiện tại continuous

I
am irking

you
are irking

he/she/it
is irking

we
are irking

you
are irking

they
are irking

Quá khứ đơn

I
irked

you
irked

he/she/it
irked

we
irked

you
irked

they
irked

Quá khứ tiếp diễn

I
was irking

you
were irking

he/she/it
was irking

we
were irking

you
were irking

they
were irking

Hiện tại hoàn thành

I
have irked

you
have irked

he/she/it
has irked

we
have irked

you
have irked

they
have irked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been irking

you
have been irking

he/she/it
has been irking

we
have been irking

you
have been irking

they
have been irking

Quá khứ hoàn thành

I
had irked

you
had irked

he/she/it
had irked

we
had irked

you
had irked

they
had irked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been irking

you
had been irking

he/she/it
had been irking

we
had been irking

you
had been irking

they
had been irking

Tương lại đơn

I
will irk

you
will irk

he/she/it
will irk

we
will irk

you
will irk

they
will irk

Tương lại tiếp diễn

I
will be irking

you
will be irking

he/she/it
will be irking

we
will be irking

you
will be irking

they
will be irking

Tương lại hoàn thành

I
will have irked

you
will have irked

he/she/it
will have irked

we
will have irked

you
will have irked

they
will have irked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been irking

you
will have been irking

he/she/it
will have been irking

we
will have been irking

you
will have been irking

they
will have been irking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.