Involve

Chia đông từ “involve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ involve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to involve

Quá khứ đơn
  • involved

Quá khứ phân từ
  • involved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
involve

you
involve

he/she/it
involves

we
involve

you
involve

they
involve

Thì hiện tại continuous

I
am involving

you
are involving

he/she/it
is involving

we
are involving

you
are involving

they
are involving

Quá khứ đơn

I
involved

you
involved

he/she/it
involved

we
involved

you
involved

they
involved

Quá khứ tiếp diễn

I
was involving

you
were involving

he/she/it
was involving

we
were involving

you
were involving

they
were involving

Hiện tại hoàn thành

I
have involved

you
have involved

he/she/it
has involved

we
have involved

you
have involved

they
have involved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been involving

you
have been involving

he/she/it
has been involving

we
have been involving

you
have been involving

they
have been involving

Quá khứ hoàn thành

I
had involved

you
had involved

he/she/it
had involved

we
had involved

you
had involved

they
had involved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been involving

you
had been involving

he/she/it
had been involving

we
had been involving

you
had been involving

they
had been involving

Tương lại đơn

I
will involve

you
will involve

he/she/it
will involve

we
will involve

you
will involve

they
will involve

Tương lại tiếp diễn

I
will be involving

you
will be involving

he/she/it
will be involving

we
will be involving

you
will be involving

they
will be involving

Tương lại hoàn thành

I
will have involved

you
will have involved

he/she/it
will have involved

we
will have involved

you
will have involved

they
will have involved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been involving

you
will have been involving

he/she/it
will have been involving

we
will have been involving

you
will have been involving

they
will have been involving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.