Invoke

Chia đông từ “invoke” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invoke. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invoke

Quá khứ đơn
  • invoked

Quá khứ phân từ
  • invoked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invoke

you
invoke

he/she/it
invokes

we
invoke

you
invoke

they
invoke

Thì hiện tại continuous

I
am invoking

you
are invoking

he/she/it
is invoking

we
are invoking

you
are invoking

they
are invoking

Quá khứ đơn

I
invoked

you
invoked

he/she/it
invoked

we
invoked

you
invoked

they
invoked

Quá khứ tiếp diễn

I
was invoking

you
were invoking

he/she/it
was invoking

we
were invoking

you
were invoking

they
were invoking

Hiện tại hoàn thành

I
have invoked

you
have invoked

he/she/it
has invoked

we
have invoked

you
have invoked

they
have invoked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been invoking

you
have been invoking

he/she/it
has been invoking

we
have been invoking

you
have been invoking

they
have been invoking

Quá khứ hoàn thành

I
had invoked

you
had invoked

he/she/it
had invoked

we
had invoked

you
had invoked

they
had invoked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been invoking

you
had been invoking

he/she/it
had been invoking

we
had been invoking

you
had been invoking

they
had been invoking

Tương lại đơn

I
will invoke

you
will invoke

he/she/it
will invoke

we
will invoke

you
will invoke

they
will invoke

Tương lại tiếp diễn

I
will be invoking

you
will be invoking

he/she/it
will be invoking

we
will be invoking

you
will be invoking

they
will be invoking

Tương lại hoàn thành

I
will have invoked

you
will have invoked

he/she/it
will have invoked

we
will have invoked

you
will have invoked

they
will have invoked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been invoking

you
will have been invoking

he/she/it
will have been invoking

we
will have been invoking

you
will have been invoking

they
will have been invoking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.