Invite

Chia đông từ “invite” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invite. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invite

Quá khứ đơn
  • invited

Quá khứ phân từ
  • invited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invite

you
invite

he/she/it
invites

we
invite

you
invite

they
invite

Thì hiện tại continuous

I
am inviting

you
are inviting

he/she/it
is inviting

we
are inviting

you
are inviting

they
are inviting

Quá khứ đơn

I
invited

you
invited

he/she/it
invited

we
invited

you
invited

they
invited

Quá khứ tiếp diễn

I
was inviting

you
were inviting

he/she/it
was inviting

we
were inviting

you
were inviting

they
were inviting

Hiện tại hoàn thành

I
have invited

you
have invited

he/she/it
has invited

we
have invited

you
have invited

they
have invited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inviting

you
have been inviting

he/she/it
has been inviting

we
have been inviting

you
have been inviting

they
have been inviting

Quá khứ hoàn thành

I
had invited

you
had invited

he/she/it
had invited

we
had invited

you
had invited

they
had invited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inviting

you
had been inviting

he/she/it
had been inviting

we
had been inviting

you
had been inviting

they
had been inviting

Tương lại đơn

I
will invite

you
will invite

he/she/it
will invite

we
will invite

you
will invite

they
will invite

Tương lại tiếp diễn

I
will be inviting

you
will be inviting

he/she/it
will be inviting

we
will be inviting

you
will be inviting

they
will be inviting

Tương lại hoàn thành

I
will have invited

you
will have invited

he/she/it
will have invited

we
will have invited

you
will have invited

they
will have invited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inviting

you
will have been inviting

he/she/it
will have been inviting

we
will have been inviting

you
will have been inviting

they
will have been inviting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.