Investigate

Chia đông từ “investigate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ investigate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to investigate

Quá khứ đơn
  • investigated

Quá khứ phân từ
  • investigated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
investigate

you
investigate

he/she/it
investigates

we
investigate

you
investigate

they
investigate

Thì hiện tại continuous

I
am investigating

you
are investigating

he/she/it
is investigating

we
are investigating

you
are investigating

they
are investigating

Quá khứ đơn

I
investigated

you
investigated

he/she/it
investigated

we
investigated

you
investigated

they
investigated

Quá khứ tiếp diễn

I
was investigating

you
were investigating

he/she/it
was investigating

we
were investigating

you
were investigating

they
were investigating

Hiện tại hoàn thành

I
have investigated

you
have investigated

he/she/it
has investigated

we
have investigated

you
have investigated

they
have investigated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been investigating

you
have been investigating

he/she/it
has been investigating

we
have been investigating

you
have been investigating

they
have been investigating

Quá khứ hoàn thành

I
had investigated

you
had investigated

he/she/it
had investigated

we
had investigated

you
had investigated

they
had investigated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been investigating

you
had been investigating

he/she/it
had been investigating

we
had been investigating

you
had been investigating

they
had been investigating

Tương lại đơn

I
will investigate

you
will investigate

he/she/it
will investigate

we
will investigate

you
will investigate

they
will investigate

Tương lại tiếp diễn

I
will be investigating

you
will be investigating

he/she/it
will be investigating

we
will be investigating

you
will be investigating

they
will be investigating

Tương lại hoàn thành

I
will have investigated

you
will have investigated

he/she/it
will have investigated

we
will have investigated

you
will have investigated

they
will have investigated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been investigating

you
will have been investigating

he/she/it
will have been investigating

we
will have been investigating

you
will have been investigating

they
will have been investigating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.