Invalidate

Chia đông từ “invalidate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invalidate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invalidate

Quá khứ đơn
  • invalidated

Quá khứ phân từ
  • invalidated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invalidate

you
invalidate

he/she/it
invalidates

we
invalidate

you
invalidate

they
invalidate

Thì hiện tại continuous

I
am invalidating

you
are invalidating

he/she/it
is invalidating

we
are invalidating

you
are invalidating

they
are invalidating

Quá khứ đơn

I
invalidated

you
invalidated

he/she/it
invalidated

we
invalidated

you
invalidated

they
invalidated

Quá khứ tiếp diễn

I
was invalidating

you
were invalidating

he/she/it
was invalidating

we
were invalidating

you
were invalidating

they
were invalidating

Hiện tại hoàn thành

I
have invalidated

you
have invalidated

he/she/it
has invalidated

we
have invalidated

you
have invalidated

they
have invalidated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been invalidating

you
have been invalidating

he/she/it
has been invalidating

we
have been invalidating

you
have been invalidating

they
have been invalidating

Quá khứ hoàn thành

I
had invalidated

you
had invalidated

he/she/it
had invalidated

we
had invalidated

you
had invalidated

they
had invalidated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been invalidating

you
had been invalidating

he/she/it
had been invalidating

we
had been invalidating

you
had been invalidating

they
had been invalidating

Tương lại đơn

I
will invalidate

you
will invalidate

he/she/it
will invalidate

we
will invalidate

you
will invalidate

they
will invalidate

Tương lại tiếp diễn

I
will be invalidating

you
will be invalidating

he/she/it
will be invalidating

we
will be invalidating

you
will be invalidating

they
will be invalidating

Tương lại hoàn thành

I
will have invalidated

you
will have invalidated

he/she/it
will have invalidated

we
will have invalidated

you
will have invalidated

they
will have invalidated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been invalidating

you
will have been invalidating

he/she/it
will have been invalidating

we
will have been invalidating

you
will have been invalidating

they
will have been invalidating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.