Invade

Chia đông từ “invade” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ invade. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to invade

Quá khứ đơn
  • invaded

Quá khứ phân từ
  • invaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
invade

you
invade

he/she/it
invades

we
invade

you
invade

they
invade

Thì hiện tại continuous

I
am invading

you
are invading

he/she/it
is invading

we
are invading

you
are invading

they
are invading

Quá khứ đơn

I
invaded

you
invaded

he/she/it
invaded

we
invaded

you
invaded

they
invaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was invading

you
were invading

he/she/it
was invading

we
were invading

you
were invading

they
were invading

Hiện tại hoàn thành

I
have invaded

you
have invaded

he/she/it
has invaded

we
have invaded

you
have invaded

they
have invaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been invading

you
have been invading

he/she/it
has been invading

we
have been invading

you
have been invading

they
have been invading

Quá khứ hoàn thành

I
had invaded

you
had invaded

he/she/it
had invaded

we
had invaded

you
had invaded

they
had invaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been invading

you
had been invading

he/she/it
had been invading

we
had been invading

you
had been invading

they
had been invading

Tương lại đơn

I
will invade

you
will invade

he/she/it
will invade

we
will invade

you
will invade

they
will invade

Tương lại tiếp diễn

I
will be invading

you
will be invading

he/she/it
will be invading

we
will be invading

you
will be invading

they
will be invading

Tương lại hoàn thành

I
will have invaded

you
will have invaded

he/she/it
will have invaded

we
will have invaded

you
will have invaded

they
will have invaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been invading

you
will have been invading

he/she/it
will have been invading

we
will have been invading

you
will have been invading

they
will have been invading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.