Intrude

Chia đông từ “intrude” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intrude. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intrude

Quá khứ đơn
  • intruded

Quá khứ phân từ
  • intruded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intrude

you
intrude

he/she/it
intrudes

we
intrude

you
intrude

they
intrude

Thì hiện tại continuous

I
am intruding

you
are intruding

he/she/it
is intruding

we
are intruding

you
are intruding

they
are intruding

Quá khứ đơn

I
intruded

you
intruded

he/she/it
intruded

we
intruded

you
intruded

they
intruded

Quá khứ tiếp diễn

I
was intruding

you
were intruding

he/she/it
was intruding

we
were intruding

you
were intruding

they
were intruding

Hiện tại hoàn thành

I
have intruded

you
have intruded

he/she/it
has intruded

we
have intruded

you
have intruded

they
have intruded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intruding

you
have been intruding

he/she/it
has been intruding

we
have been intruding

you
have been intruding

they
have been intruding

Quá khứ hoàn thành

I
had intruded

you
had intruded

he/she/it
had intruded

we
had intruded

you
had intruded

they
had intruded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intruding

you
had been intruding

he/she/it
had been intruding

we
had been intruding

you
had been intruding

they
had been intruding

Tương lại đơn

I
will intrude

you
will intrude

he/she/it
will intrude

we
will intrude

you
will intrude

they
will intrude

Tương lại tiếp diễn

I
will be intruding

you
will be intruding

he/she/it
will be intruding

we
will be intruding

you
will be intruding

they
will be intruding

Tương lại hoàn thành

I
will have intruded

you
will have intruded

he/she/it
will have intruded

we
will have intruded

you
will have intruded

they
will have intruded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intruding

you
will have been intruding

he/she/it
will have been intruding

we
will have been intruding

you
will have been intruding

they
will have been intruding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.