Introduce

Chia đông từ “introduce” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ introduce. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to introduce

Quá khứ đơn
  • introduced

Quá khứ phân từ
  • introduced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
introduce

you
introduce

he/she/it
introduces

we
introduce

you
introduce

they
introduce

Thì hiện tại continuous

I
am introducing

you
are introducing

he/she/it
is introducing

we
are introducing

you
are introducing

they
are introducing

Quá khứ đơn

I
introduced

you
introduced

he/she/it
introduced

we
introduced

you
introduced

they
introduced

Quá khứ tiếp diễn

I
was introducing

you
were introducing

he/she/it
was introducing

we
were introducing

you
were introducing

they
were introducing

Hiện tại hoàn thành

I
have introduced

you
have introduced

he/she/it
has introduced

we
have introduced

you
have introduced

they
have introduced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been introducing

you
have been introducing

he/she/it
has been introducing

we
have been introducing

you
have been introducing

they
have been introducing

Quá khứ hoàn thành

I
had introduced

you
had introduced

he/she/it
had introduced

we
had introduced

you
had introduced

they
had introduced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been introducing

you
had been introducing

he/she/it
had been introducing

we
had been introducing

you
had been introducing

they
had been introducing

Tương lại đơn

I
will introduce

you
will introduce

he/she/it
will introduce

we
will introduce

you
will introduce

they
will introduce

Tương lại tiếp diễn

I
will be introducing

you
will be introducing

he/she/it
will be introducing

we
will be introducing

you
will be introducing

they
will be introducing

Tương lại hoàn thành

I
will have introduced

you
will have introduced

he/she/it
will have introduced

we
will have introduced

you
will have introduced

they
will have introduced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been introducing

you
will have been introducing

he/she/it
will have been introducing

we
will have been introducing

you
will have been introducing

they
will have been introducing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.