Intoxicate

Chia đông từ “intoxicate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intoxicate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intoxicate

Quá khứ đơn
  • intoxicated

Quá khứ phân từ
  • intoxicated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intoxicate

you
intoxicate

he/she/it
intoxicates

we
intoxicate

you
intoxicate

they
intoxicate

Thì hiện tại continuous

I
am intoxicating

you
are intoxicating

he/she/it
is intoxicating

we
are intoxicating

you
are intoxicating

they
are intoxicating

Quá khứ đơn

I
intoxicated

you
intoxicated

he/she/it
intoxicated

we
intoxicated

you
intoxicated

they
intoxicated

Quá khứ tiếp diễn

I
was intoxicating

you
were intoxicating

he/she/it
was intoxicating

we
were intoxicating

you
were intoxicating

they
were intoxicating

Hiện tại hoàn thành

I
have intoxicated

you
have intoxicated

he/she/it
has intoxicated

we
have intoxicated

you
have intoxicated

they
have intoxicated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intoxicating

you
have been intoxicating

he/she/it
has been intoxicating

we
have been intoxicating

you
have been intoxicating

they
have been intoxicating

Quá khứ hoàn thành

I
had intoxicated

you
had intoxicated

he/she/it
had intoxicated

we
had intoxicated

you
had intoxicated

they
had intoxicated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intoxicating

you
had been intoxicating

he/she/it
had been intoxicating

we
had been intoxicating

you
had been intoxicating

they
had been intoxicating

Tương lại đơn

I
will intoxicate

you
will intoxicate

he/she/it
will intoxicate

we
will intoxicate

you
will intoxicate

they
will intoxicate

Tương lại tiếp diễn

I
will be intoxicating

you
will be intoxicating

he/she/it
will be intoxicating

we
will be intoxicating

you
will be intoxicating

they
will be intoxicating

Tương lại hoàn thành

I
will have intoxicated

you
will have intoxicated

he/she/it
will have intoxicated

we
will have intoxicated

you
will have intoxicated

they
will have intoxicated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intoxicating

you
will have been intoxicating

he/she/it
will have been intoxicating

we
will have been intoxicating

you
will have been intoxicating

they
will have been intoxicating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.