Intimidate

Chia đông từ “intimidate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intimidate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intimidate

Quá khứ đơn
  • intimidated

Quá khứ phân từ
  • intimidated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intimidate

you
intimidate

he/she/it
intimidates

we
intimidate

you
intimidate

they
intimidate

Thì hiện tại continuous

I
am intimidating

you
are intimidating

he/she/it
is intimidating

we
are intimidating

you
are intimidating

they
are intimidating

Quá khứ đơn

I
intimidated

you
intimidated

he/she/it
intimidated

we
intimidated

you
intimidated

they
intimidated

Quá khứ tiếp diễn

I
was intimidating

you
were intimidating

he/she/it
was intimidating

we
were intimidating

you
were intimidating

they
were intimidating

Hiện tại hoàn thành

I
have intimidated

you
have intimidated

he/she/it
has intimidated

we
have intimidated

you
have intimidated

they
have intimidated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intimidating

you
have been intimidating

he/she/it
has been intimidating

we
have been intimidating

you
have been intimidating

they
have been intimidating

Quá khứ hoàn thành

I
had intimidated

you
had intimidated

he/she/it
had intimidated

we
had intimidated

you
had intimidated

they
had intimidated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intimidating

you
had been intimidating

he/she/it
had been intimidating

we
had been intimidating

you
had been intimidating

they
had been intimidating

Tương lại đơn

I
will intimidate

you
will intimidate

he/she/it
will intimidate

we
will intimidate

you
will intimidate

they
will intimidate

Tương lại tiếp diễn

I
will be intimidating

you
will be intimidating

he/she/it
will be intimidating

we
will be intimidating

you
will be intimidating

they
will be intimidating

Tương lại hoàn thành

I
will have intimidated

you
will have intimidated

he/she/it
will have intimidated

we
will have intimidated

you
will have intimidated

they
will have intimidated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intimidating

you
will have been intimidating

he/she/it
will have been intimidating

we
will have been intimidating

you
will have been intimidating

they
will have been intimidating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.