Interview

Chia đông từ “interview” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interview. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interview

Quá khứ đơn
  • interviewed

Quá khứ phân từ
  • interviewed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interview

you
interview

he/she/it
interviews

we
interview

you
interview

they
interview

Thì hiện tại continuous

I
am interviewing

you
are interviewing

he/she/it
is interviewing

we
are interviewing

you
are interviewing

they
are interviewing

Quá khứ đơn

I
interviewed

you
interviewed

he/she/it
interviewed

we
interviewed

you
interviewed

they
interviewed

Quá khứ tiếp diễn

I
was interviewing

you
were interviewing

he/she/it
was interviewing

we
were interviewing

you
were interviewing

they
were interviewing

Hiện tại hoàn thành

I
have interviewed

you
have interviewed

he/she/it
has interviewed

we
have interviewed

you
have interviewed

they
have interviewed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interviewing

you
have been interviewing

he/she/it
has been interviewing

we
have been interviewing

you
have been interviewing

they
have been interviewing

Quá khứ hoàn thành

I
had interviewed

you
had interviewed

he/she/it
had interviewed

we
had interviewed

you
had interviewed

they
had interviewed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interviewing

you
had been interviewing

he/she/it
had been interviewing

we
had been interviewing

you
had been interviewing

they
had been interviewing

Tương lại đơn

I
will interview

you
will interview

he/she/it
will interview

we
will interview

you
will interview

they
will interview

Tương lại tiếp diễn

I
will be interviewing

you
will be interviewing

he/she/it
will be interviewing

we
will be interviewing

you
will be interviewing

they
will be interviewing

Tương lại hoàn thành

I
will have interviewed

you
will have interviewed

he/she/it
will have interviewed

we
will have interviewed

you
will have interviewed

they
will have interviewed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interviewing

you
will have been interviewing

he/she/it
will have been interviewing

we
will have been interviewing

you
will have been interviewing

they
will have been interviewing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.