Intertwine

Chia đông từ “intertwine” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intertwine. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intertwine

Quá khứ đơn
  • intertwined

Quá khứ phân từ
  • intertwined

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intertwine

you
intertwine

he/she/it
intertwines

we
intertwine

you
intertwine

they
intertwine

Thì hiện tại continuous

I
am intertwining

you
are intertwining

he/she/it
is intertwining

we
are intertwining

you
are intertwining

they
are intertwining

Quá khứ đơn

I
intertwined

you
intertwined

he/she/it
intertwined

we
intertwined

you
intertwined

they
intertwined

Quá khứ tiếp diễn

I
was intertwining

you
were intertwining

he/she/it
was intertwining

we
were intertwining

you
were intertwining

they
were intertwining

Hiện tại hoàn thành

I
have intertwined

you
have intertwined

he/she/it
has intertwined

we
have intertwined

you
have intertwined

they
have intertwined

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intertwining

you
have been intertwining

he/she/it
has been intertwining

we
have been intertwining

you
have been intertwining

they
have been intertwining

Quá khứ hoàn thành

I
had intertwined

you
had intertwined

he/she/it
had intertwined

we
had intertwined

you
had intertwined

they
had intertwined

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intertwining

you
had been intertwining

he/she/it
had been intertwining

we
had been intertwining

you
had been intertwining

they
had been intertwining

Tương lại đơn

I
will intertwine

you
will intertwine

he/she/it
will intertwine

we
will intertwine

you
will intertwine

they
will intertwine

Tương lại tiếp diễn

I
will be intertwining

you
will be intertwining

he/she/it
will be intertwining

we
will be intertwining

you
will be intertwining

they
will be intertwining

Tương lại hoàn thành

I
will have intertwined

you
will have intertwined

he/she/it
will have intertwined

we
will have intertwined

you
will have intertwined

they
will have intertwined

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intertwining

you
will have been intertwining

he/she/it
will have been intertwining

we
will have been intertwining

you
will have been intertwining

they
will have been intertwining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.