Interrupt

Chia đông từ “interrupt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interrupt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interrupt

Quá khứ đơn
  • interrupted

Quá khứ phân từ
  • interrupted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interrupt

you
interrupt

he/she/it
interrupts

we
interrupt

you
interrupt

they
interrupt

Thì hiện tại continuous

I
am interrupting

you
are interrupting

he/she/it
is interrupting

we
are interrupting

you
are interrupting

they
are interrupting

Quá khứ đơn

I
interrupted

you
interrupted

he/she/it
interrupted

we
interrupted

you
interrupted

they
interrupted

Quá khứ tiếp diễn

I
was interrupting

you
were interrupting

he/she/it
was interrupting

we
were interrupting

you
were interrupting

they
were interrupting

Hiện tại hoàn thành

I
have interrupted

you
have interrupted

he/she/it
has interrupted

we
have interrupted

you
have interrupted

they
have interrupted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interrupting

you
have been interrupting

he/she/it
has been interrupting

we
have been interrupting

you
have been interrupting

they
have been interrupting

Quá khứ hoàn thành

I
had interrupted

you
had interrupted

he/she/it
had interrupted

we
had interrupted

you
had interrupted

they
had interrupted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interrupting

you
had been interrupting

he/she/it
had been interrupting

we
had been interrupting

you
had been interrupting

they
had been interrupting

Tương lại đơn

I
will interrupt

you
will interrupt

he/she/it
will interrupt

we
will interrupt

you
will interrupt

they
will interrupt

Tương lại tiếp diễn

I
will be interrupting

you
will be interrupting

he/she/it
will be interrupting

we
will be interrupting

you
will be interrupting

they
will be interrupting

Tương lại hoàn thành

I
will have interrupted

you
will have interrupted

he/she/it
will have interrupted

we
will have interrupted

you
will have interrupted

they
will have interrupted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interrupting

you
will have been interrupting

he/she/it
will have been interrupting

we
will have been interrupting

you
will have been interrupting

they
will have been interrupting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.