Interrogate

Chia đông từ “interrogate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interrogate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interrogate

Quá khứ đơn
  • interrogated

Quá khứ phân từ
  • interrogated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interrogate

you
interrogate

he/she/it
interrogates

we
interrogate

you
interrogate

they
interrogate

Thì hiện tại continuous

I
am interrogating

you
are interrogating

he/she/it
is interrogating

we
are interrogating

you
are interrogating

they
are interrogating

Quá khứ đơn

I
interrogated

you
interrogated

he/she/it
interrogated

we
interrogated

you
interrogated

they
interrogated

Quá khứ tiếp diễn

I
was interrogating

you
were interrogating

he/she/it
was interrogating

we
were interrogating

you
were interrogating

they
were interrogating

Hiện tại hoàn thành

I
have interrogated

you
have interrogated

he/she/it
has interrogated

we
have interrogated

you
have interrogated

they
have interrogated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interrogating

you
have been interrogating

he/she/it
has been interrogating

we
have been interrogating

you
have been interrogating

they
have been interrogating

Quá khứ hoàn thành

I
had interrogated

you
had interrogated

he/she/it
had interrogated

we
had interrogated

you
had interrogated

they
had interrogated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interrogating

you
had been interrogating

he/she/it
had been interrogating

we
had been interrogating

you
had been interrogating

they
had been interrogating

Tương lại đơn

I
will interrogate

you
will interrogate

he/she/it
will interrogate

we
will interrogate

you
will interrogate

they
will interrogate

Tương lại tiếp diễn

I
will be interrogating

you
will be interrogating

he/she/it
will be interrogating

we
will be interrogating

you
will be interrogating

they
will be interrogating

Tương lại hoàn thành

I
will have interrogated

you
will have interrogated

he/she/it
will have interrogated

we
will have interrogated

you
will have interrogated

they
will have interrogated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interrogating

you
will have been interrogating

he/she/it
will have been interrogating

we
will have been interrogating

you
will have been interrogating

they
will have been interrogating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.