Intern

Chia đông từ “intern” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intern. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intern

Quá khứ đơn
  • interned

Quá khứ phân từ
  • interned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intern

you
intern

he/she/it
interns

we
intern

you
intern

they
intern

Thì hiện tại continuous

I
am interning

you
are interning

he/she/it
is interning

we
are interning

you
are interning

they
are interning

Quá khứ đơn

I
interned

you
interned

he/she/it
interned

we
interned

you
interned

they
interned

Quá khứ tiếp diễn

I
was interning

you
were interning

he/she/it
was interning

we
were interning

you
were interning

they
were interning

Hiện tại hoàn thành

I
have interned

you
have interned

he/she/it
has interned

we
have interned

you
have interned

they
have interned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interning

you
have been interning

he/she/it
has been interning

we
have been interning

you
have been interning

they
have been interning

Quá khứ hoàn thành

I
had interned

you
had interned

he/she/it
had interned

we
had interned

you
had interned

they
had interned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interning

you
had been interning

he/she/it
had been interning

we
had been interning

you
had been interning

they
had been interning

Tương lại đơn

I
will intern

you
will intern

he/she/it
will intern

we
will intern

you
will intern

they
will intern

Tương lại tiếp diễn

I
will be interning

you
will be interning

he/she/it
will be interning

we
will be interning

you
will be interning

they
will be interning

Tương lại hoàn thành

I
will have interned

you
will have interned

he/she/it
will have interned

we
will have interned

you
will have interned

they
will have interned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interning

you
will have been interning

he/she/it
will have been interning

we
will have been interning

you
will have been interning

they
will have been interning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.