Interest

Chia đông từ “interest” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interest. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interest

Quá khứ đơn
  • interested

Quá khứ phân từ
  • interested

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interest

you
interest

he/she/it
interests

we
interest

you
interest

they
interest

Thì hiện tại continuous

I
am interesting

you
are interesting

he/she/it
is interesting

we
are interesting

you
are interesting

they
are interesting

Quá khứ đơn

I
interested

you
interested

he/she/it
interested

we
interested

you
interested

they
interested

Quá khứ tiếp diễn

I
was interesting

you
were interesting

he/she/it
was interesting

we
were interesting

you
were interesting

they
were interesting

Hiện tại hoàn thành

I
have interested

you
have interested

he/she/it
has interested

we
have interested

you
have interested

they
have interested

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interesting

you
have been interesting

he/she/it
has been interesting

we
have been interesting

you
have been interesting

they
have been interesting

Quá khứ hoàn thành

I
had interested

you
had interested

he/she/it
had interested

we
had interested

you
had interested

they
had interested

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interesting

you
had been interesting

he/she/it
had been interesting

we
had been interesting

you
had been interesting

they
had been interesting

Tương lại đơn

I
will interest

you
will interest

he/she/it
will interest

we
will interest

you
will interest

they
will interest

Tương lại tiếp diễn

I
will be interesting

you
will be interesting

he/she/it
will be interesting

we
will be interesting

you
will be interesting

they
will be interesting

Tương lại hoàn thành

I
will have interested

you
will have interested

he/she/it
will have interested

we
will have interested

you
will have interested

they
will have interested

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interesting

you
will have been interesting

he/she/it
will have been interesting

we
will have been interesting

you
will have been interesting

they
will have been interesting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.