Interchange

Chia đông từ “interchange” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ interchange. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to interchange

Quá khứ đơn
  • interchanged

Quá khứ phân từ
  • interchanged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
interchange

you
interchange

he/she/it
interchanges

we
interchange

you
interchange

they
interchange

Thì hiện tại continuous

I
am interchanging

you
are interchanging

he/she/it
is interchanging

we
are interchanging

you
are interchanging

they
are interchanging

Quá khứ đơn

I
interchanged

you
interchanged

he/she/it
interchanged

we
interchanged

you
interchanged

they
interchanged

Quá khứ tiếp diễn

I
was interchanging

you
were interchanging

he/she/it
was interchanging

we
were interchanging

you
were interchanging

they
were interchanging

Hiện tại hoàn thành

I
have interchanged

you
have interchanged

he/she/it
has interchanged

we
have interchanged

you
have interchanged

they
have interchanged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been interchanging

you
have been interchanging

he/she/it
has been interchanging

we
have been interchanging

you
have been interchanging

they
have been interchanging

Quá khứ hoàn thành

I
had interchanged

you
had interchanged

he/she/it
had interchanged

we
had interchanged

you
had interchanged

they
had interchanged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been interchanging

you
had been interchanging

he/she/it
had been interchanging

we
had been interchanging

you
had been interchanging

they
had been interchanging

Tương lại đơn

I
will interchange

you
will interchange

he/she/it
will interchange

we
will interchange

you
will interchange

they
will interchange

Tương lại tiếp diễn

I
will be interchanging

you
will be interchanging

he/she/it
will be interchanging

we
will be interchanging

you
will be interchanging

they
will be interchanging

Tương lại hoàn thành

I
will have interchanged

you
will have interchanged

he/she/it
will have interchanged

we
will have interchanged

you
will have interchanged

they
will have interchanged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been interchanging

you
will have been interchanging

he/she/it
will have been interchanging

we
will have been interchanging

you
will have been interchanging

they
will have been interchanging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.