Intercept

Chia đông từ “intercept” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intercept. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intercept

Quá khứ đơn
  • intercepted

Quá khứ phân từ
  • intercepted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intercept

you
intercept

he/she/it
intercepts

we
intercept

you
intercept

they
intercept

Thì hiện tại continuous

I
am intercepting

you
are intercepting

he/she/it
is intercepting

we
are intercepting

you
are intercepting

they
are intercepting

Quá khứ đơn

I
intercepted

you
intercepted

he/she/it
intercepted

we
intercepted

you
intercepted

they
intercepted

Quá khứ tiếp diễn

I
was intercepting

you
were intercepting

he/she/it
was intercepting

we
were intercepting

you
were intercepting

they
were intercepting

Hiện tại hoàn thành

I
have intercepted

you
have intercepted

he/she/it
has intercepted

we
have intercepted

you
have intercepted

they
have intercepted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intercepting

you
have been intercepting

he/she/it
has been intercepting

we
have been intercepting

you
have been intercepting

they
have been intercepting

Quá khứ hoàn thành

I
had intercepted

you
had intercepted

he/she/it
had intercepted

we
had intercepted

you
had intercepted

they
had intercepted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intercepting

you
had been intercepting

he/she/it
had been intercepting

we
had been intercepting

you
had been intercepting

they
had been intercepting

Tương lại đơn

I
will intercept

you
will intercept

he/she/it
will intercept

we
will intercept

you
will intercept

they
will intercept

Tương lại tiếp diễn

I
will be intercepting

you
will be intercepting

he/she/it
will be intercepting

we
will be intercepting

you
will be intercepting

they
will be intercepting

Tương lại hoàn thành

I
will have intercepted

you
will have intercepted

he/she/it
will have intercepted

we
will have intercepted

you
will have intercepted

they
will have intercepted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intercepting

you
will have been intercepting

he/she/it
will have been intercepting

we
will have been intercepting

you
will have been intercepting

they
will have been intercepting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.