Intensify

Chia đông từ “intensify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intensify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intensify

Quá khứ đơn
  • intensified

Quá khứ phân từ
  • intensified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intensify

you
intensify

he/she/it
intensifies

we
intensify

you
intensify

they
intensify

Thì hiện tại continuous

I
am intensifying

you
are intensifying

he/she/it
is intensifying

we
are intensifying

you
are intensifying

they
are intensifying

Quá khứ đơn

I
intensified

you
intensified

he/she/it
intensified

we
intensified

you
intensified

they
intensified

Quá khứ tiếp diễn

I
was intensifying

you
were intensifying

he/she/it
was intensifying

we
were intensifying

you
were intensifying

they
were intensifying

Hiện tại hoàn thành

I
have intensified

you
have intensified

he/she/it
has intensified

we
have intensified

you
have intensified

they
have intensified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intensifying

you
have been intensifying

he/she/it
has been intensifying

we
have been intensifying

you
have been intensifying

they
have been intensifying

Quá khứ hoàn thành

I
had intensified

you
had intensified

he/she/it
had intensified

we
had intensified

you
had intensified

they
had intensified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intensifying

you
had been intensifying

he/she/it
had been intensifying

we
had been intensifying

you
had been intensifying

they
had been intensifying

Tương lại đơn

I
will intensify

you
will intensify

he/she/it
will intensify

we
will intensify

you
will intensify

they
will intensify

Tương lại tiếp diễn

I
will be intensifying

you
will be intensifying

he/she/it
will be intensifying

we
will be intensifying

you
will be intensifying

they
will be intensifying

Tương lại hoàn thành

I
will have intensified

you
will have intensified

he/she/it
will have intensified

we
will have intensified

you
will have intensified

they
will have intensified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intensifying

you
will have been intensifying

he/she/it
will have been intensifying

we
will have been intensifying

you
will have been intensifying

they
will have been intensifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.