Intend

Chia đông từ “intend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ intend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to intend

Quá khứ đơn
  • intended

Quá khứ phân từ
  • intended

Trần thuật

Thì hiện tại

I
intend

you
intend

he/she/it
intends

we
intend

you
intend

they
intend

Thì hiện tại continuous

I
am intending

you
are intending

he/she/it
is intending

we
are intending

you
are intending

they
are intending

Quá khứ đơn

I
intended

you
intended

he/she/it
intended

we
intended

you
intended

they
intended

Quá khứ tiếp diễn

I
was intending

you
were intending

he/she/it
was intending

we
were intending

you
were intending

they
were intending

Hiện tại hoàn thành

I
have intended

you
have intended

he/she/it
has intended

we
have intended

you
have intended

they
have intended

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been intending

you
have been intending

he/she/it
has been intending

we
have been intending

you
have been intending

they
have been intending

Quá khứ hoàn thành

I
had intended

you
had intended

he/she/it
had intended

we
had intended

you
had intended

they
had intended

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been intending

you
had been intending

he/she/it
had been intending

we
had been intending

you
had been intending

they
had been intending

Tương lại đơn

I
will intend

you
will intend

he/she/it
will intend

we
will intend

you
will intend

they
will intend

Tương lại tiếp diễn

I
will be intending

you
will be intending

he/she/it
will be intending

we
will be intending

you
will be intending

they
will be intending

Tương lại hoàn thành

I
will have intended

you
will have intended

he/she/it
will have intended

we
will have intended

you
will have intended

they
will have intended

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been intending

you
will have been intending

he/she/it
will have been intending

we
will have been intending

you
will have been intending

they
will have been intending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.