Insulate

Chia đông từ “insulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ insulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to insulate

Quá khứ đơn
  • insulated

Quá khứ phân từ
  • insulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
insulate

you
insulate

he/she/it
insulates

we
insulate

you
insulate

they
insulate

Thì hiện tại continuous

I
am insulating

you
are insulating

he/she/it
is insulating

we
are insulating

you
are insulating

they
are insulating

Quá khứ đơn

I
insulated

you
insulated

he/she/it
insulated

we
insulated

you
insulated

they
insulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was insulating

you
were insulating

he/she/it
was insulating

we
were insulating

you
were insulating

they
were insulating

Hiện tại hoàn thành

I
have insulated

you
have insulated

he/she/it
has insulated

we
have insulated

you
have insulated

they
have insulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been insulating

you
have been insulating

he/she/it
has been insulating

we
have been insulating

you
have been insulating

they
have been insulating

Quá khứ hoàn thành

I
had insulated

you
had insulated

he/she/it
had insulated

we
had insulated

you
had insulated

they
had insulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been insulating

you
had been insulating

he/she/it
had been insulating

we
had been insulating

you
had been insulating

they
had been insulating

Tương lại đơn

I
will insulate

you
will insulate

he/she/it
will insulate

we
will insulate

you
will insulate

they
will insulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be insulating

you
will be insulating

he/she/it
will be insulating

we
will be insulating

you
will be insulating

they
will be insulating

Tương lại hoàn thành

I
will have insulated

you
will have insulated

he/she/it
will have insulated

we
will have insulated

you
will have insulated

they
will have insulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been insulating

you
will have been insulating

he/she/it
will have been insulating

we
will have been insulating

you
will have been insulating

they
will have been insulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.