Instruct

Chia đông từ “instruct” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ instruct. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to instruct

Quá khứ đơn
  • instructed

Quá khứ phân từ
  • instructed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
instruct

you
instruct

he/she/it
instructs

we
instruct

you
instruct

they
instruct

Thì hiện tại continuous

I
am instructing

you
are instructing

he/she/it
is instructing

we
are instructing

you
are instructing

they
are instructing

Quá khứ đơn

I
instructed

you
instructed

he/she/it
instructed

we
instructed

you
instructed

they
instructed

Quá khứ tiếp diễn

I
was instructing

you
were instructing

he/she/it
was instructing

we
were instructing

you
were instructing

they
were instructing

Hiện tại hoàn thành

I
have instructed

you
have instructed

he/she/it
has instructed

we
have instructed

you
have instructed

they
have instructed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been instructing

you
have been instructing

he/she/it
has been instructing

we
have been instructing

you
have been instructing

they
have been instructing

Quá khứ hoàn thành

I
had instructed

you
had instructed

he/she/it
had instructed

we
had instructed

you
had instructed

they
had instructed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been instructing

you
had been instructing

he/she/it
had been instructing

we
had been instructing

you
had been instructing

they
had been instructing

Tương lại đơn

I
will instruct

you
will instruct

he/she/it
will instruct

we
will instruct

you
will instruct

they
will instruct

Tương lại tiếp diễn

I
will be instructing

you
will be instructing

he/she/it
will be instructing

we
will be instructing

you
will be instructing

they
will be instructing

Tương lại hoàn thành

I
will have instructed

you
will have instructed

he/she/it
will have instructed

we
will have instructed

you
will have instructed

they
will have instructed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been instructing

you
will have been instructing

he/she/it
will have been instructing

we
will have been instructing

you
will have been instructing

they
will have been instructing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.