Institute

Chia đông từ “institute” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ institute. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to institute

Quá khứ đơn
  • instituted

Quá khứ phân từ
  • instituted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
institute

you
institute

he/she/it
institutes

we
institute

you
institute

they
institute

Thì hiện tại continuous

I
am instituting

you
are instituting

he/she/it
is instituting

we
are instituting

you
are instituting

they
are instituting

Quá khứ đơn

I
instituted

you
instituted

he/she/it
instituted

we
instituted

you
instituted

they
instituted

Quá khứ tiếp diễn

I
was instituting

you
were instituting

he/she/it
was instituting

we
were instituting

you
were instituting

they
were instituting

Hiện tại hoàn thành

I
have instituted

you
have instituted

he/she/it
has instituted

we
have instituted

you
have instituted

they
have instituted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been instituting

you
have been instituting

he/she/it
has been instituting

we
have been instituting

you
have been instituting

they
have been instituting

Quá khứ hoàn thành

I
had instituted

you
had instituted

he/she/it
had instituted

we
had instituted

you
had instituted

they
had instituted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been instituting

you
had been instituting

he/she/it
had been instituting

we
had been instituting

you
had been instituting

they
had been instituting

Tương lại đơn

I
will institute

you
will institute

he/she/it
will institute

we
will institute

you
will institute

they
will institute

Tương lại tiếp diễn

I
will be instituting

you
will be instituting

he/she/it
will be instituting

we
will be instituting

you
will be instituting

they
will be instituting

Tương lại hoàn thành

I
will have instituted

you
will have instituted

he/she/it
will have instituted

we
will have instituted

you
will have instituted

they
will have instituted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been instituting

you
will have been instituting

he/she/it
will have been instituting

we
will have been instituting

you
will have been instituting

they
will have been instituting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.