Instill

Chia đông từ “instill” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ instill. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to instill

Quá khứ đơn
  • instilled

Quá khứ phân từ
  • instilled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
instill

you
instill

he/she/it
instills

we
instill

you
instill

they
instill

Thì hiện tại continuous

I
am instilling

you
are instilling

he/she/it
is instilling

we
are instilling

you
are instilling

they
are instilling

Quá khứ đơn

I
instilled

you
instilled

he/she/it
instilled

we
instilled

you
instilled

they
instilled

Quá khứ tiếp diễn

I
was instilling

you
were instilling

he/she/it
was instilling

we
were instilling

you
were instilling

they
were instilling

Hiện tại hoàn thành

I
have instilled

you
have instilled

he/she/it
has instilled

we
have instilled

you
have instilled

they
have instilled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been instilling

you
have been instilling

he/she/it
has been instilling

we
have been instilling

you
have been instilling

they
have been instilling

Quá khứ hoàn thành

I
had instilled

you
had instilled

he/she/it
had instilled

we
had instilled

you
had instilled

they
had instilled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been instilling

you
had been instilling

he/she/it
had been instilling

we
had been instilling

you
had been instilling

they
had been instilling

Tương lại đơn

I
will instill

you
will instill

he/she/it
will instill

we
will instill

you
will instill

they
will instill

Tương lại tiếp diễn

I
will be instilling

you
will be instilling

he/she/it
will be instilling

we
will be instilling

you
will be instilling

they
will be instilling

Tương lại hoàn thành

I
will have instilled

you
will have instilled

he/she/it
will have instilled

we
will have instilled

you
will have instilled

they
will have instilled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been instilling

you
will have been instilling

he/she/it
will have been instilling

we
will have been instilling

you
will have been instilling

they
will have been instilling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.