Inspect

Chia đông từ “inspect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inspect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inspect

Quá khứ đơn
  • inspected

Quá khứ phân từ
  • inspected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inspect

you
inspect

he/she/it
inspects

we
inspect

you
inspect

they
inspect

Thì hiện tại continuous

I
am inspecting

you
are inspecting

he/she/it
is inspecting

we
are inspecting

you
are inspecting

they
are inspecting

Quá khứ đơn

I
inspected

you
inspected

he/she/it
inspected

we
inspected

you
inspected

they
inspected

Quá khứ tiếp diễn

I
was inspecting

you
were inspecting

he/she/it
was inspecting

we
were inspecting

you
were inspecting

they
were inspecting

Hiện tại hoàn thành

I
have inspected

you
have inspected

he/she/it
has inspected

we
have inspected

you
have inspected

they
have inspected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inspecting

you
have been inspecting

he/she/it
has been inspecting

we
have been inspecting

you
have been inspecting

they
have been inspecting

Quá khứ hoàn thành

I
had inspected

you
had inspected

he/she/it
had inspected

we
had inspected

you
had inspected

they
had inspected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inspecting

you
had been inspecting

he/she/it
had been inspecting

we
had been inspecting

you
had been inspecting

they
had been inspecting

Tương lại đơn

I
will inspect

you
will inspect

he/she/it
will inspect

we
will inspect

you
will inspect

they
will inspect

Tương lại tiếp diễn

I
will be inspecting

you
will be inspecting

he/she/it
will be inspecting

we
will be inspecting

you
will be inspecting

they
will be inspecting

Tương lại hoàn thành

I
will have inspected

you
will have inspected

he/she/it
will have inspected

we
will have inspected

you
will have inspected

they
will have inspected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inspecting

you
will have been inspecting

he/she/it
will have been inspecting

we
will have been inspecting

you
will have been inspecting

they
will have been inspecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.