Insist

Chia đông từ “insist” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ insist. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to insist

Quá khứ đơn
  • insisted

Quá khứ phân từ
  • insisted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
insist

you
insist

he/she/it
insists

we
insist

you
insist

they
insist

Thì hiện tại continuous

I
am insisting

you
are insisting

he/she/it
is insisting

we
are insisting

you
are insisting

they
are insisting

Quá khứ đơn

I
insisted

you
insisted

he/she/it
insisted

we
insisted

you
insisted

they
insisted

Quá khứ tiếp diễn

I
was insisting

you
were insisting

he/she/it
was insisting

we
were insisting

you
were insisting

they
were insisting

Hiện tại hoàn thành

I
have insisted

you
have insisted

he/she/it
has insisted

we
have insisted

you
have insisted

they
have insisted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been insisting

you
have been insisting

he/she/it
has been insisting

we
have been insisting

you
have been insisting

they
have been insisting

Quá khứ hoàn thành

I
had insisted

you
had insisted

he/she/it
had insisted

we
had insisted

you
had insisted

they
had insisted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been insisting

you
had been insisting

he/she/it
had been insisting

we
had been insisting

you
had been insisting

they
had been insisting

Tương lại đơn

I
will insist

you
will insist

he/she/it
will insist

we
will insist

you
will insist

they
will insist

Tương lại tiếp diễn

I
will be insisting

you
will be insisting

he/she/it
will be insisting

we
will be insisting

you
will be insisting

they
will be insisting

Tương lại hoàn thành

I
will have insisted

you
will have insisted

he/she/it
will have insisted

we
will have insisted

you
will have insisted

they
will have insisted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been insisting

you
will have been insisting

he/she/it
will have been insisting

we
will have been insisting

you
will have been insisting

they
will have been insisting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.