Insinuate

Chia đông từ “insinuate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ insinuate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to insinuate

Quá khứ đơn
  • insinuated

Quá khứ phân từ
  • insinuated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
insinuate

you
insinuate

he/she/it
insinuates

we
insinuate

you
insinuate

they
insinuate

Thì hiện tại continuous

I
am insinuating

you
are insinuating

he/she/it
is insinuating

we
are insinuating

you
are insinuating

they
are insinuating

Quá khứ đơn

I
insinuated

you
insinuated

he/she/it
insinuated

we
insinuated

you
insinuated

they
insinuated

Quá khứ tiếp diễn

I
was insinuating

you
were insinuating

he/she/it
was insinuating

we
were insinuating

you
were insinuating

they
were insinuating

Hiện tại hoàn thành

I
have insinuated

you
have insinuated

he/she/it
has insinuated

we
have insinuated

you
have insinuated

they
have insinuated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been insinuating

you
have been insinuating

he/she/it
has been insinuating

we
have been insinuating

you
have been insinuating

they
have been insinuating

Quá khứ hoàn thành

I
had insinuated

you
had insinuated

he/she/it
had insinuated

we
had insinuated

you
had insinuated

they
had insinuated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been insinuating

you
had been insinuating

he/she/it
had been insinuating

we
had been insinuating

you
had been insinuating

they
had been insinuating

Tương lại đơn

I
will insinuate

you
will insinuate

he/she/it
will insinuate

we
will insinuate

you
will insinuate

they
will insinuate

Tương lại tiếp diễn

I
will be insinuating

you
will be insinuating

he/she/it
will be insinuating

we
will be insinuating

you
will be insinuating

they
will be insinuating

Tương lại hoàn thành

I
will have insinuated

you
will have insinuated

he/she/it
will have insinuated

we
will have insinuated

you
will have insinuated

they
will have insinuated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been insinuating

you
will have been insinuating

he/she/it
will have been insinuating

we
will have been insinuating

you
will have been insinuating

they
will have been insinuating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.