Inscribe

Chia đông từ “inscribe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inscribe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inscribe

Quá khứ đơn
  • inscribed

Quá khứ phân từ
  • inscribed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inscribe

you
inscribe

he/she/it
inscribes

we
inscribe

you
inscribe

they
inscribe

Thì hiện tại continuous

I
am inscribing

you
are inscribing

he/she/it
is inscribing

we
are inscribing

you
are inscribing

they
are inscribing

Quá khứ đơn

I
inscribed

you
inscribed

he/she/it
inscribed

we
inscribed

you
inscribed

they
inscribed

Quá khứ tiếp diễn

I
was inscribing

you
were inscribing

he/she/it
was inscribing

we
were inscribing

you
were inscribing

they
were inscribing

Hiện tại hoàn thành

I
have inscribed

you
have inscribed

he/she/it
has inscribed

we
have inscribed

you
have inscribed

they
have inscribed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inscribing

you
have been inscribing

he/she/it
has been inscribing

we
have been inscribing

you
have been inscribing

they
have been inscribing

Quá khứ hoàn thành

I
had inscribed

you
had inscribed

he/she/it
had inscribed

we
had inscribed

you
had inscribed

they
had inscribed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inscribing

you
had been inscribing

he/she/it
had been inscribing

we
had been inscribing

you
had been inscribing

they
had been inscribing

Tương lại đơn

I
will inscribe

you
will inscribe

he/she/it
will inscribe

we
will inscribe

you
will inscribe

they
will inscribe

Tương lại tiếp diễn

I
will be inscribing

you
will be inscribing

he/she/it
will be inscribing

we
will be inscribing

you
will be inscribing

they
will be inscribing

Tương lại hoàn thành

I
will have inscribed

you
will have inscribed

he/she/it
will have inscribed

we
will have inscribed

you
will have inscribed

they
will have inscribed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inscribing

you
will have been inscribing

he/she/it
will have been inscribing

we
will have been inscribing

you
will have been inscribing

they
will have been inscribing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.