Inhibit

Chia đông từ “inhibit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inhibit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inhibit

Quá khứ đơn
  • inhibited

Quá khứ phân từ
  • inhibited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inhibit

you
inhibit

he/she/it
inhibits

we
inhibit

you
inhibit

they
inhibit

Thì hiện tại continuous

I
am inhibiting

you
are inhibiting

he/she/it
is inhibiting

we
are inhibiting

you
are inhibiting

they
are inhibiting

Quá khứ đơn

I
inhibited

you
inhibited

he/she/it
inhibited

we
inhibited

you
inhibited

they
inhibited

Quá khứ tiếp diễn

I
was inhibiting

you
were inhibiting

he/she/it
was inhibiting

we
were inhibiting

you
were inhibiting

they
were inhibiting

Hiện tại hoàn thành

I
have inhibited

you
have inhibited

he/she/it
has inhibited

we
have inhibited

you
have inhibited

they
have inhibited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been inhibiting

you
have been inhibiting

he/she/it
has been inhibiting

we
have been inhibiting

you
have been inhibiting

they
have been inhibiting

Quá khứ hoàn thành

I
had inhibited

you
had inhibited

he/she/it
had inhibited

we
had inhibited

you
had inhibited

they
had inhibited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been inhibiting

you
had been inhibiting

he/she/it
had been inhibiting

we
had been inhibiting

you
had been inhibiting

they
had been inhibiting

Tương lại đơn

I
will inhibit

you
will inhibit

he/she/it
will inhibit

we
will inhibit

you
will inhibit

they
will inhibit

Tương lại tiếp diễn

I
will be inhibiting

you
will be inhibiting

he/she/it
will be inhibiting

we
will be inhibiting

you
will be inhibiting

they
will be inhibiting

Tương lại hoàn thành

I
will have inhibited

you
will have inhibited

he/she/it
will have inhibited

we
will have inhibited

you
will have inhibited

they
will have inhibited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been inhibiting

you
will have been inhibiting

he/she/it
will have been inhibiting

we
will have been inhibiting

you
will have been inhibiting

they
will have been inhibiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.