Infuriate

Chia đông từ “infuriate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ infuriate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to infuriate

Quá khứ đơn
  • infuriated

Quá khứ phân từ
  • infuriated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
infuriate

you
infuriate

he/she/it
infuriates

we
infuriate

you
infuriate

they
infuriate

Thì hiện tại continuous

I
am infuriating

you
are infuriating

he/she/it
is infuriating

we
are infuriating

you
are infuriating

they
are infuriating

Quá khứ đơn

I
infuriated

you
infuriated

he/she/it
infuriated

we
infuriated

you
infuriated

they
infuriated

Quá khứ tiếp diễn

I
was infuriating

you
were infuriating

he/she/it
was infuriating

we
were infuriating

you
were infuriating

they
were infuriating

Hiện tại hoàn thành

I
have infuriated

you
have infuriated

he/she/it
has infuriated

we
have infuriated

you
have infuriated

they
have infuriated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been infuriating

you
have been infuriating

he/she/it
has been infuriating

we
have been infuriating

you
have been infuriating

they
have been infuriating

Quá khứ hoàn thành

I
had infuriated

you
had infuriated

he/she/it
had infuriated

we
had infuriated

you
had infuriated

they
had infuriated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been infuriating

you
had been infuriating

he/she/it
had been infuriating

we
had been infuriating

you
had been infuriating

they
had been infuriating

Tương lại đơn

I
will infuriate

you
will infuriate

he/she/it
will infuriate

we
will infuriate

you
will infuriate

they
will infuriate

Tương lại tiếp diễn

I
will be infuriating

you
will be infuriating

he/she/it
will be infuriating

we
will be infuriating

you
will be infuriating

they
will be infuriating

Tương lại hoàn thành

I
will have infuriated

you
will have infuriated

he/she/it
will have infuriated

we
will have infuriated

you
will have infuriated

they
will have infuriated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been infuriating

you
will have been infuriating

he/she/it
will have been infuriating

we
will have been infuriating

you
will have been infuriating

they
will have been infuriating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.