Infringe

Chia đông từ “infringe” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ infringe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to infringe

Quá khứ đơn
  • infringed

Quá khứ phân từ
  • infringed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
infringe

you
infringe

he/she/it
infringes

we
infringe

you
infringe

they
infringe

Thì hiện tại continuous

I
am infringing

you
are infringing

he/she/it
is infringing

we
are infringing

you
are infringing

they
are infringing

Quá khứ đơn

I
infringed

you
infringed

he/she/it
infringed

we
infringed

you
infringed

they
infringed

Quá khứ tiếp diễn

I
was infringing

you
were infringing

he/she/it
was infringing

we
were infringing

you
were infringing

they
were infringing

Hiện tại hoàn thành

I
have infringed

you
have infringed

he/she/it
has infringed

we
have infringed

you
have infringed

they
have infringed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been infringing

you
have been infringing

he/she/it
has been infringing

we
have been infringing

you
have been infringing

they
have been infringing

Quá khứ hoàn thành

I
had infringed

you
had infringed

he/she/it
had infringed

we
had infringed

you
had infringed

they
had infringed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been infringing

you
had been infringing

he/she/it
had been infringing

we
had been infringing

you
had been infringing

they
had been infringing

Tương lại đơn

I
will infringe

you
will infringe

he/she/it
will infringe

we
will infringe

you
will infringe

they
will infringe

Tương lại tiếp diễn

I
will be infringing

you
will be infringing

he/she/it
will be infringing

we
will be infringing

you
will be infringing

they
will be infringing

Tương lại hoàn thành

I
will have infringed

you
will have infringed

he/she/it
will have infringed

we
will have infringed

you
will have infringed

they
will have infringed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been infringing

you
will have been infringing

he/she/it
will have been infringing

we
will have been infringing

you
will have been infringing

they
will have been infringing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.