Inform

Chia đông từ “inform” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ inform. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to inform

Quá khứ đơn
  • informed

Quá khứ phân từ
  • informed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
inform

you
inform

he/she/it
informs

we
inform

you
inform

they
inform

Thì hiện tại continuous

I
am informing

you
are informing

he/she/it
is informing

we
are informing

you
are informing

they
are informing

Quá khứ đơn

I
informed

you
informed

he/she/it
informed

we
informed

you
informed

they
informed

Quá khứ tiếp diễn

I
was informing

you
were informing

he/she/it
was informing

we
were informing

you
were informing

they
were informing

Hiện tại hoàn thành

I
have informed

you
have informed

he/she/it
has informed

we
have informed

you
have informed

they
have informed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been informing

you
have been informing

he/she/it
has been informing

we
have been informing

you
have been informing

they
have been informing

Quá khứ hoàn thành

I
had informed

you
had informed

he/she/it
had informed

we
had informed

you
had informed

they
had informed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been informing

you
had been informing

he/she/it
had been informing

we
had been informing

you
had been informing

they
had been informing

Tương lại đơn

I
will inform

you
will inform

he/she/it
will inform

we
will inform

you
will inform

they
will inform

Tương lại tiếp diễn

I
will be informing

you
will be informing

he/she/it
will be informing

we
will be informing

you
will be informing

they
will be informing

Tương lại hoàn thành

I
will have informed

you
will have informed

he/she/it
will have informed

we
will have informed

you
will have informed

they
will have informed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been informing

you
will have been informing

he/she/it
will have been informing

we
will have been informing

you
will have been informing

they
will have been informing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.